1. Úvodní ustanovení

Vzájemný smluvní vztah mezi účastníkem pobytu (dále jen zákazník) a chalupou „Mezi potůčky“ (dále jen provozovatel) se řídí ustanovením občanského a obchodního zákoníku a je upraven v těchto všeobecných podmínkách. Smluvní vztah vzniká na základě řádně vyplněné a zákazníkem podepsané závazné objednávky pobytu potvrzené provozovatelem, respektive připsáním zálohové platby na bankovní účet provozovatele v případě zaslání závazné objednávky elektronickou formou. Podpisem objednávky, respektive uhrazením zálohové částky zákazník potvrzuje, že se seznámil s popisem objektu, se základními informacemi a souhlasí se všeobecnými a stornovacími podmínkami. Za smluvní závazky dalších přihlášených osob odpovídá zákazník, který přihlášku podepsal.

2. Objednávání pobytu

Pobyt lze objednat e-mailem, popř. telefonicky. Délka pobytu závisí na dohodě s provozovatelem. Pobyty začínají:- příjezd mezi 15,00 - 18,00, ukončení do 10. hod., pokud není domluveno jinak. Osoby mladší 18 let musí doprovázet dospělá osoba.

3. Ceny služeb

Ceny jsou uvedeny včetně DPH. Podle vyhlášky místního úřadu, kde se objekt nachází, jsou zákazníci povinni zaplatit rekreační poplatky, které činí 7,-Kč na dospělou osobu a den. Možnost zapůjčení povlečení za poplatek 100,- Kč, dále možnost zapůjčení dětské postýlky za 100,- Kč za pobyt

Ubytovatel má právo vyžadovat kauci při nástupu pobytu (do 3 000,- Kč). U Silvestrovského pobytu je kauce 5 000,- Kč. Kauce se vrací při ukončení pobytu, pokud nedošlo k poškození majetku ubytovatele.

Spotřeba elektrické energie se hradí zvlášť podle skutečného odběru (zapsání stavu elektroměru při nástupu a ukončení pobytu).

4. Práva a povinnosti zákazníka

Zákazník má právo reklamovat případné závady na objektu a žádat nápravu. Pokud není náprava možná, lze poskytnout slevu nebo navrácení poměrné částky za nevyčerpaný pobyt.

Zákazník je povinen odevzdat objekt ve stejném stavu, v jakém jej převzal - tzn. uklizen a nepoškozen. Zvlášť je požadováno umyté nádobí, kuchyňské spotřebiče, lednice, WC, vyklizené popelníky u kamen a doplněné dřevo. Pokud tak neučiní, ubytovatel se může domáhat přiměřené náhrady škody, kterou je možno uplatnit odpočtem ze zaplacené kauce.

5. Platební podmínky

Klient uhradí 50 % do 14 dní po zarezervování termínu, zbylou částku dle splatnosti faktury, nejpozději 30 dní před nástupním termínem. Pokud není dohodnuto jinak.

Platby za pobyt zasílejte na bankovní účet

Číslo bankovního účtu (v Kč):

157349630 / 0300

6. Stornovací podmínky

Zákazník má právo od smlouvy odstoupit výhradně písemnou formou.  Při zrušení objednaného pobytu má provozovatel právo účtovat zákazníkovi storno poplatky:

do 41 dnů před nástupem       -10 % z celkové ceny za pobytu
od 40 do 31 dnů před nástupem   -20 % z celkové ceny za pobytu
od 30 do 15 dnů před nástupem   -50 % z celkové ceny za pobytu
od 14 do 8 dne před nástupem   -80 % z celkové ceny za pobytu
od 7 dne do nástupu   -100 % z celkové ceny za pobytu

V případě, že za sebe Zákazník zajistí náhradu, storno poplatky neplatí. Bankovní poplatky spojené s navrácením finančních prostředků budou odečteny z vracené částky.

7. Reklamace

Zákazník má právo na reklamaci, pokud nebyly objednané služby poskytnuty v plném rozsahu, nebo kvalitě. Zjištěné nedostatky ve vybavení objektu je nutno ihned nahlásit majiteli objektu, aby mohla být náprava učiněna co nejdříve na místě. Majitel zodpovídá za technický a hygienický stav objektu, jeho vybavenost. Pokud se nepodaří sjednat nápravu, sepíše zákazník s provozovatelem protokol o reklamaci, který musí být podepsán oběma stranami.

8. Pojištění

Provozovatel nezahrnuje do cen poskytovaných služeb pojištění, doporučujeme sjednat úrazové pojištění pro cesty a pobyt a pojištění storno poplatků.

9. Odpovědnost za způsobené škody

Provozovatel seznámí po příjezdu zákazníka se stavem a předá vybavení chlupy, související s objednanou službou. Ubytovatel má právo vyžadovat kauci při nástupu pobytu (do 2 000,  Kč). Kauce se vrací při ukončení pobytu, pokud nedošlo k poškození majetku ubytovatele.

10. Ostatní

Kouření v celém objektu je zakázáno. Pohyb po chalupě v přezůvkách!!!